Пълно счетоводно обслужване

Нормативна уредба


Закон за данък върху добавената стойност Закон за данък върху добавената стойност от 08.12.2015
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност oт 6.01.2015
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) от 20.02.2015
Закон за акцизите и данъчните складове Закон за акцизите и данъчните складове от 24.04.2015
Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 30.06.2015
Закон за данъците върху доходите на физическите лица Закон за данъците върху доходите на физическите лица от 24.03.2015
Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за корпоративното подоходно облагане от 15.05.2015
Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси от 15.05.2015
Закон за Националната агенция за приходите Закон за Националната агенция за приходите 1.01.2014
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - ЗСВОТС Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки 01.07.2012
Закон за виното и спиртните напитки Закон за виното и спиртните напитки 20.02.2015
Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване 17.07.2015
Закон за счетоводството от 1.01.2014 Закон за счетоводството от 1.01.2016
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.